Nota Legal

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que a través d’aquesta web no es recull, es tracta ni s’emmagatzema cap dada personal.

Els drets d’autors, els textos, les imatges i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de Xavier Malvehy Guilera (NIF 35103260-Q), amb seu i domicili social a Comte d’Urgell 204, 5è C – 08036 Barcelona- (Seu d’ACEDE Catalunya de quina Junta Directiva en forma part).

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de Xavier Malvehy Guilera.

Respecte als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web finvehy.com són de titularitat exclusiva de Xavier Malvehy Guilera i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.